Privatumo politika

 

Privatumo politikos tikslas – paaiškinti, kaip KERMAN Ltd. atlieka privačių duomenų tvarkymą, kurį jūs nurodote interneto svetainėje www.kerman.lv Privatumo politika grindžiama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Latvijos Respublikos įstatymu "Asmens duomenų apsaugos įstatymas" ir kita asmens duomenų apsauga reguliavimo sistema.
Ši politika taikoma fizinių duomenų tvarkymui, neatsižvelgiant į asmens duomenų pateikimo formą ir aplinką bei jų rinkimo šaltinį.
SIA KERMAN vertina tai, kad jūs patikite savo duomenis mums ir stengiatės padaryti viską, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi atsargiai ir saugiai, laikantis teisės aktų.
KERMAN Ltd. nuolat tobulina savo veiklą, todėl pasiliekame teisę retkarčiais keisti šią Privatumo politiką. Visos ankstesnės Privatumo politikos versijos yra saugomos ir prieinamos paprašius. 

1. INFORMACIJA APIE DUOMENŲ KONTROLĘ
Šioje politikoje nurodytą duomenų kontrolę vykdo Latvijos Respublikoje registruota bendrovė SIA KERMAN, registracijos numeris 40203155470, juridinis adresas: 8 Boardu Street, Riga, LV-1004, Latvija, toliau – KERMAN. 

2. KONTAKTINĖ INFORMACIJA RYŠIAMS APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ KERMANE
Adresas korespondencijai: 8 Boardu g., Ryga, LV-1004, Latvija
El. paštas: info@kerman-files.com 

3. KAIP JUMS BUS PRANEŠTA APIE JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMĄ
Siekdama palengvinti skaidrų duomenų tvarkymą, KERMAN informuoja ir paaiškina, kokie asmens duomenys tvarkomi vykdant ekonominę veiklą ir kaip jie bus naudojami. Aukščiau pateikta informacija pateikiama šioje privatumo politikoje.
Tvarkydama asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nenurodytais tikslais, taip pat siekdama išsiaiškinti informaciją apie tam tikras duomenų tvarkymo sąlygas, KERMAN gali jus informuoti individualiai (pavyzdžiui, atskiroje politikoje ar kitame dokumente) su pranešimais el. paštu ar socialinių tinklų platformomis. Abipusio susitarimo pagrindu taip pat gali būti paaiškinti duomenų tvarkymo aspektai. Šią informaciją taip pat gali teikti KERMAN darbuotojai, versti žodžiu arba teirautis konkrečių dokumentų pateiktos informacijos. 

4. DATU APSTRĀDES MĒRĶI
4.1. PERSONAS DATU APSTRĀDE SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEIKŠANAI UN LĪGUMSAISTĪBU IZPILDEI
4.1.1. Nereģistrēts lietotājs 
Kādus personas datus apstrādā KERMAN?
Distances līguma noslēgšanai KERMAN ir nepieciešams iegūt un apstrādāt pasūtījuma veidlapā norādītos personas datus (identifikācijas informāciju un kontaktinformāciju), informāciju par iegādāto produktu, kā arī darījuma rezultātā radušos maksājumu informāciju, tai skaitā konta numuru, informāciju par kredītiestādi u.c. Ja Jūs nesniegsiet savus personas datus, distances līgumu noslēgt nebūs iespējams. Izveidojot kontu, tiek apstrādāti ievadītie dati, lai izveidotu un uzturētu kontu, tostarp, lai izveidotu un saglabātu vēlmju sarakstu un pirkšanas vēsturi (uz laiku līdz trim gadiem) un nosūtītu Jums informāciju, kas saistīta ar distances līguma izpildi, piemēram, informāciju par pasūtījuma izpildi, atjauninājumiem pasūtījumā. Ja nenorādīsiet savus personiskos datus, kontu nevarēsiet izveidot. 
Kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamatojums?
Datu apstrādes mērķis ir KERMAN saimnieciskās darbības nodrošināšana, tostarp līgumattiecību nodibināšana un izpilde, maksājuma administrēšana par precēm vai pakalpojumiem, KERMAN un trešo pušu likumīgo interešu nodrošināšana un aizsardzība, kas rodas saimnieciskās darbības rezultātā (piemēram, saziņa ar sadarbības partneriem, zaudējumu atlīdzināšana, parādu piedziņa), produktu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana.
Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt, ka KERMAN saimnieciskā darbība tiek veikta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6. panta 1. punkta b), c) un f) apakšpunktu, t. i., apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu KERMAN piemērojamo juridisko pienākumu, kā arī nodrošinātu KERMAN un trešo personu likumīgās intereses (piemēram, lai organizētu KERMAN saimniecisko darbību, pārbaudītu gadījumus, kad saņemtas sūdzības par saņemto maksājumu, veiktu pēckontroli, kā arī nodrošinātu pierādījumus sūdzību vai prasību gadījumā).
Kam ir piekļuve personas datiem? 
KERMAN pilnvarotajiem darbiniekiem saskaņā ar to amatu aprakstos norādīto darbības jomu, ievērojot datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Kā arī KERMAN sadarbības partneru darbiniekiem.
KERMAN var nodot personas datus revīzijas pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar pušu noslēgtā līguma noteikumiem, kā arī parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem atsevišķos gadījumos.
KERMAN nodod nepieciešamos personas datus maksājumu platformām, lai nodrošinātu maksājumu izpildi.
Personas datus var nodot tiesības sargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldību institūcijām, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgās iestādes ir tiesīgas saņemt pieprasīto informāciju (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests).
Likumīgo interešu aizsardzībai personas dati var tikt nodoti tiesai vai citām valsts iestādēm, iesniedzot pieteikumu pret personu, kas pārkāpusi KERMAN S likumīgās intereses.
Mājas lapas darbības nodrošināšanai KERMAN sadarbojas ar procesoriem, kuriem var tikt nodoti personas dati un kuru juridiskā adrese dažos gadījumos var būt ārpus ES vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Šādos gadījumos dati tiks pārsūtīti uz trešo valsti. Pārsūtīšanas pamatā ir līgums ar sadarbības partneri, lai nodrošinātu pienācīgu personas datu aizsardzības līmeni.
Lai precizētu informāciju par individuāliem datu apstrādes nosacījumiem vai informāciju par Eiropas Komisijas piemērotiem drošības pasākumiem, vai arī lai iegūtu datu kopiju, KERMAN var informēt Jūs individuāli (piemēram, atsevišķā politikā vai citā dokumentā, ar paziņojumiem e-pastā vai savstarpēju vienošanos).
Kāds ir datu apstrādes periods? 
KERMAN glabā un apstrādā datus tik ilgi, kamēr izpildās vismaz viens no šiem kritērijiem:
līdz Latvijas Republikas likumos noteiktā glabāšanas termiņa beigām (KERMAN ievēro visus īpašos likumus un noteikumus, kas nosaka tā pienākumu glabāt atsevišķus datus, piemēram, likums “Par grāmatvedību” nosaka pienākumu saglabāt informāciju par darījumiem vismaz piecus gadus);
vai noilguma termiņš prasības celšanai tiesā ir beidzies (Komerclikums nosaka trīs gadu termiņu);
līdz brīdim, kad attiecīgais jautājums ir pilnībā nokārtots un appelēšanas periods ir beidzies.
4.1.2. Reģistrēts lietotājs 
Kādus personas datus apstrādā KERMAN?
Distances līguma noslēgšanai KERMAN ir nepieciešams iegūt un apstrādāt pasūtījuma veidlapā norādītos personas datus (identifikācijas informāciju un kontaktinformāciju), informāciju par iegādāto produktu, kā arī darījuma rezultātā radušos maksājumu informāciju, tai skaitā konta numuru, informāciju par kredītiestādi u.c. Ja Jūs nesniegsiet savus personas datus, distances līgumu noslēgt nebūs iespējams. Izveidojot kontu, tiek apstrādāti ievadītie dati, lai izveidotu un uzturētu kontu, tostarp, lai izveidotu un saglabātu vēlmju sarakstu un pirkšanas vēsturi (uz laiku līdz trim gadiem) un nosūtītu Jums informāciju, kas saistīta ar distances līguma izpildi, piemēram, informāciju par pasūtījuma izpildi, atjauninājumiem pasūtījumā. Ja nenorādīsiet savus personiskos datus, kontu nevarēsiet izveidot. 
Nosūtot savu atsauksmi par Precēm, Jūsu vārds, Preču novērtējums un pārskats tiek publicēts Mājas lapā. Nepieciešamības gadījumā KERMAN var sazināties ar Jums pa tālruni vai elektroniski, lai atrisinātu ar šo pakalpojumu vai produktu saistītos jautājumus, par kuriem nosūtīta atsauksme.
Ja Jūs esat izveidojis kontu, izmantojot iespēju reģistrēties, izmantojot identifikāciju ar Jūsu Facebook profilu, Jūsu attēls samazinātā lielumā tiks publicēts kopā ar atsauksmi par Produktu vai pakalpojumu. Izmantojot trešo personu sniegtos pakalpojumus (Facebook u.c.), trešās personas tiek uzskatītas par nesaistītiem datu apstrādātājiem. KERMAN nav atbildīgs par šo uzņēmumu datu apstrādi. Tāpēc aicinām Jūs iepazīties ar šo uzņēmumu Privātuma politikām.
Kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamatojums?
Datu apstrādes mērķis ir KERMAN saimnieciskās darbības nodrošināšana, tostarp līgumattiecību nodibināšana un izpilde, maksājuma administrēšana par precēm vai pakalpojumiem, KERMAN un trešo pušu likumīgo interešu nodrošināšana un aizsardzība, kas rodas saimnieciskās darbības rezultātā (piemēram, saziņa ar sadarbības partneriem, zaudējumu atlīdzināšana, parādu piedziņa), produktu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana.
Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt, ka KERMAN saimnieciskā darbība tiek veikta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6. panta 1. punkta b), c) un f) apakšpunktu, t. i., apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu KERMAN piemērojamo juridisko pienākumu, kā arī nodrošinātu KERMAN un trešo personu likumīgās intereses (piemēram, lai organizētu KERMAN saimniecisko darbību, pārbaudītu gadījumus, kad saņemtas sūdzības par saņemto maksājumu, veiktu pēckontroli, kā arī nodrošinātu pierādījumus sūdzību vai prasību gadījumā).
Kam ir piekļuve personas datiem? 
KERMAN pilnvarotajiem darbiniekiem saskaņā ar to amatu aprakstos norādīto darbības jomu, ievērojot datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Kā arī KERMAN sadarbības partneru darbiniekiem.
KERMAN var nodot personas datus revīzijas pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar pušu noslēgtā līguma noteikumiem, kā arī parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem atsevišķos gadījumos.
Personas datus var nodot tiesības sargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldību institūcijām, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgās iestādes ir tiesīgas saņemt pieprasīto informāciju (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests).
Likumīgo interešu aizsardzībai personas dati var tikt nodoti tiesai vai citām valsts iestādēm, iesniedzot pieteikumu pret personu, kas pārkāpusi KERMAN likumīgās intereses.
Mājas lapas darbības nodrošināšanai KERMAN sadarbojas ar procesoriem, kuriem var tikt nodoti personas dati un kuru juridiskā adrese dažos gadījumos var būt ārpus ES vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ). Šādos gadījumos dati tiks pārsūtīti uz trešo valsti. Pārsūtīšanas pamatā ir līgums ar sadarbības partneri, lai nodrošinātu pienācīgu personas datu aizsardzības līmeni.
Lai precizētu informāciju par individuāliem datu apstrādes nosacījumiem vai informāciju par Eiropas Komisijas piemērotiem drošības pasākumiem, vai arī lai iegūtu datu kopiju, KERMAN var informēt Jūs individuāli (piemēram, atsevišķā politikā vai citā dokumentā, ar paziņojumiem e-pastā vai savstarpēju vienošanos).
Kāds ir datu apstrādes periods? 
KERMAN glabā un apstrādā datus tik ilgi, kamēr izpildās vismaz viens no šiem kritērijiem:
līdz Jūs izdzēšat savu klienta kontu;
līdz Latvijas Republikas likumos noteiktā glabāšanas termiņa beigām (KERMAN ievēro visus īpašos likumus un noteikumus, kas nosaka tā pienākumu glabāt atsevišķus datus, piemēram, likums “Par grāmatvedību” nosaka pienākumu saglabāt informāciju par darījumiem vismaz piecus gadus);
vai noilguma termiņš prasības celšanai tiesā ir beidzies (Komerclikums nosaka trīs gadu termiņu);
līdz brīdim, kad attiecīgais jautājums ir pilnībā nokārtots un appelēšanas periods ir beidzies.
Ja vēlaties uzzināt detalizētāku informāciju, sazināties ar KERMAN izmantojot šīs politikas 2.punktā norādīto kontaktinformāciju. Ja saimnieciskās darbības nodrošināšanai un līgumsaistību izpildei KERMAN būs nepieciešams aizsargāt pārkāptās intereses, iesniegt pieteikumu tiesā u.c., visa informācija, kas saistīta ar konkrēto darījumu, tiks glabāta līdz galīgā izlīguma izpildes brīdim.
4.2. PIERAKSTĪŠANĀS KERMAN MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJAI
Kādus personas datus apstrādā KERMAN?
Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, KERMAN laiku pa laikam var sazināties ar Jums ar informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā KERMAN var apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties uz mārketinga komunikācijai. 

Kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamatojums?
Datu apstrādi norādītajam mērķim veic, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu – datu subjekts ir devis piekrišanu apstrādei.
Ja vairs nevēlaties saņemt mūsu jaunumus, varat atcelt mūsu mārketinga e-pasta ziņojumu abonēšanu, noklikšķinot uz jums nosūtīto e-pasta ziņojumu saites – atcelt abonementu. KERMAN aptur komerciālu paziņojumu nosūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Jūsu pieprasījums. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka pieprasījumu apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiju iespējām, tāpēc tā var ilgt līdz pat piecām darba dienām. Informācija par Jūsu piekrišanu tiek apstrādāta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu – apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu KERMAN likumīgās intereses – jāspēj pierādīt, ka datu subjekts ir piekritis apstrādei.
Kam ir piekļuve personas datiem?
KERMAN pilnvarotajiem darbiniekiem saskaņā ar to amatu aprakstos norādīto darbības jomu, ievērojot datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Kā arī KERMAN sadarbības partneru darbiniekiem.
Kāds ir datu apstrādes periods?
Mārketinga komunikācijas nolūkā KERMAN veic Jūsu datu apstrādi tik ilgi, cik Jūs esat pierakstījies mārketinga komunikācijas saņemšanai.
Piekrišanas informāciju KERMAN uzglabā 5 gadus no piekrišanas atsaukšanas dienas.
4.3. SARAKSTES UN UZSKAITE
Kādus personas datus apstrādā KERMAN?
Izmantojot dažādas iespējas sazināties ar KERMAN rakstiski (pa e-pastu, pa pastu, izmantojot sociālos tīklus (Facebook, WhatsApp u.c.), informācija par konkrēto vēstuli, pieprasījumu, pieteikumu tiks saglabāta.
Kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamatojums? 
Informācijas saglabāšana attiecībā uz saziņu un saturu tiek veikta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, t.i., gadījumos, kad esat iesniedzis prasību vai pieprasījumu, kas uzliek par pienākumu KERMAN pārskatīt Jūsu pieprasījumu (piemēram, sūdzība, kas izriet no patērētāju tiesībām), datu apstrādes juridiskais pamats ir šis pienākums (piemēram, patērētāju tiesību aizsardzības prasību izpilde) un KERMAN un trešo personu likumīgo interešu apliecināšana (piemēram, lai izskatītu gadījumus, kad saņemtas sūdzības, kā arī lai nodrošinātu pierādījumus pret iespējamām prasībām vai uzlabotu produktu un pakalpojumu kvalitāti) datu apstrādes juridiskais pamats ir KERMAN likumīgās intereses. Korespondences uzskaite tiek glabāta, lai KERMAN saimniecisko darbību padarītu sistemātisku un panāktu komercdarbības mērķi – informēt par preču un pakalpojumu klāstu un piegādes noteikumiem.
Kam ir piekļuve personas datiem?
KERMAN pilnvarotajiem darbiniekiem saskaņā ar to amatu aprakstos norādīto darbības jomu, ievērojot datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Kā arī KERMAN sadarbības partneru darbiniekiem.
Personas datus var nodot tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldību institūcijām, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgās iestādes ir tiesīgas saņemt pieprasīto informāciju (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests).
Likumīgo interešu aizsardzībai personas dati var tikt nodoti tiesai vai citām valsts iestādēm, iesniedzot pieteikumu pret personu, kas pārkāpusi KERMAN likumīgās intereses.
Attiecībā uz komunikāciju, izmantojot trešo personu sniegtos pakalpojumus (Facebook, WhatsApp, LinkedIn, twitter utt.), trešās personas tiek uzskatītas par nesaistītiem datu apstrādātājiem. KERMAN nav atbildīgs par šo uzņēmumu datu apstrādi. Tāpēc aicinām Jūs iepazīties ar šo uzņēmumu Privātuma politikām.
Kāds ir datu apstrādes periods?
KERMAN glabā un apstrādā datus tik ilgi, kamēr izpildās vismaz viens no šiem kritērijiem:
– līdz brīdim, kad attiecīgais jautājums ir pilnībā nokārtots un appelēšanas periods ir beidzies;
– tik ilgi, cik to atļauj piemērojamie tiesību akti.
4.4. DATU APSTRĀDE, KAS TIEK VEIKTA AR MĒRĶI VEICINĀT ZĪMOLA ATPAZĪSTAMĪBU, TOSTARP DALĪBA MASU MEDIJOS UN SOCIĀLAJOS TĪKLOS ATSPOGUĻOTOS PASĀKUMOS
Kādus personas datus apstrādā KERMAN?
KERMAN un tā sadarbības partneru organizētajos pasākumos, kā arī vietās, kur tiek veikti pasākuma foto un video ieraksti, dalībnieku un apmeklētāju foto un video attēli var tikt apstrādāti, šos attēlus saglabājot KERMAN arhīvā. Attēli un video materiāli var tikt izvietoti KERMAN administrētajā mājaslapā, sociālajos tīklos un citos KERMAN informatīvajos materiālos. Lai veicinātu zīmola atpazīstamību, KERMAN var izmantot arī komercdarbības laikā iegūto e-pasta adresi, lai sniegtu informāciju par jaunumiem un atjauninājumiem preču klāstā, aicinātu Jūs uz organizētajiem pasākumiem, kā arī informētu par izsludinātajām kampaņām vai konkursiem.
Kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamatojums?
Datu apstrāde ar mērķi atspoguļot KERMAN organizētos pasākumus masu medijos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu produktu atpazīstamību, kā arī lai sazinātos, izmantojot e-pasta adresi, personas datu apstrādi veic, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.
KERMAN ir likumīga interese atspoguļot savus organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tas piedalās, vai sniegt informāciju par tā pārstāvēto produktu īpašībām un kampaņām plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādējādi nodrošinot pārstāvētā zīmola atpazīstamību. Izvēloties publicējamo informāciju, KERMAN vienmēr piemēro visaugstākos ētikas standartus, tādējādi cenšoties nodrošināt, lai publikācijas nepārkāptu Jūsu tiesības un brīvības. Vienlaikus KERMAN apzinās, ka tas, iespējams, nezina visus faktus un apstākļus; tādēļ, lai nodrošinātu godīgu datu apstrādi, tas neaizliedz Jums jebkurā laikā sazināties ar KERMAN, izmantojot Privātuma politikas 2.punktā norādīto kontaktinformāciju, lai Jūs varētu paust savus iebildumus pret datu apstrādi. Tajā pašā laikā KERMAN skaidro, ka, ja sadarbojaties dažādos publiskos pasākumos, piemēram, sniedzot intervijas, apzināti tiekot fotografēti un filmēti, tiek pieņemts, ka neiebilstat pret attiecīgās informācijas publiskošanu.
Kam ir piekļuve personas datiem?
KERMAN pilnvarotajiem darbiniekiem saskaņā ar to amatu aprakstos norādīto darbības jomu, ievērojot datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Kā arī KERMAN sadarbības partneru darbiniekiem.
Lai ievērotu godīgas datu apstrādes principu, KERMAN skaidro, ka, ņemot vērā apstākli, ka notikumu atspoguļošanas mērķis ir publicēt informāciju par KERMAN un tā pārstāvēto zīmolu, iegūtie materiāli būs publiski pieejami jebkurai trešajai pusei. Izmantojot trešo personu sniegtos pakalpojumus (Facebook, WhatsApp, LinkedIn, twitter utt.), trešās personas tiek uzskatītas par nesaistītiem datu apstrādātājiem. KERMAN nav atbildīgs par šo uzņēmumu datu apstrādi. Tāpēc aicinām Jūs iepazīties ar šo uzņēmumu Privātuma politikām.
Kāds ir datu apstrādes periods?
KERMAN plāno iegūto informāciju saglabāt nepārtraukti, piemēram, savā arhīvā, lai saglabātu informāciju par vēsturiskajiem notikumiem, kuros tas piedalījies.
5. JŪSU TIESĪBAS
5.1. Jums ir tiesības pieprasīt no KERMAN piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par Jums ir KERMAN rīcībā, kādā nolūkā KERMAN apstrādā personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kurām personas dati ir atklāti vai kurām tos paredzēts atklāt, ja tiesību akti un noteikumi konkrētajā gadījumā ļauj noteikt informāciju), kas attiecas uz attiecīgo periodu, kā arī to, kuri tiesību akti attiecas uz šo informāciju, un attiecībā uz kurām iestādēm ir atļauts sniegt šādu informāciju. 
5.2. Ja Jūs uzskatāt, ka KERMAN rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt labot savus personas datus. 
5.3. Jūs esat tiesīgs pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai iebilst pret apstrādi, ja Jūs uzskatāt, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi vai vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie ir savākti un/vai apstrādāti (izmantojot principu – tiesības “tikt aizmirstam”). 
5.4. Jūsu personas datus nedrīkst dzēst, ja ir nepieciešama personas datu apstrāde: 
5.4.1. KERMAN ir jāaizsargā Jūsu vai citas fiziskas personas vitāli būtiskas intereses, tai skaitā dzīvību un veselību; 
5.4.2. KERMAN ir jāīsteno vai jāaizsargā savas likumīgās intereses; 
5.4.3. Datu apstrāde ir nepieciešama saskaņā ar saistošajiem normatīvajiem aktiem. 
5.5. Jums ir tiesības pieprasīt KERMAN ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, ja pastāv kāds no šādiem apstākļiem:
5.5.1. Jūs apstrīdat personas datu precizitāti – uz laiku, kamēr KERMAN var pārbaudīt personas datu precizitāti; 
5.5.2. Datu apstrāde ir nelikumīga, un Jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasāt ierobežot datu izmantošanu; 
5.5.3. KERMAN vairs nav vajadzīga datu apstrāde; tomēr dati ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizsargātu likumīgas prasības;
5.5.4. Jūs esat iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai KERMAN likumīgie iemesli ir svarīgāki par Jūsu likumīgajām interesēm.
5.6. KERMAN Jūs informēs pirms Jūsu personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas.
5.7. Ja datu apstrādes pamatā ir piekrišana, Jūs esat tiesīgs atsaukt piekrišanu, kas dota datu apstrādei jebkurā laikā, informējot par to KERMAN. Tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, pamatojoties uz iepriekšēju piekrišanu konkrētajam mērķim, vairs netiks veikta. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas veikta laikā, kad Jūsu piekrišana bija derīga. Datu apstrādi, kas veikta uz citu juridisko personu pieprasījuma pamata (piemēram, saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem vai līgumu), nevar izbeigt, atsaucot piekrišanu.
5.8. Jūs varat iesniegt pieprasījumu attiecībā uz Jūsu kā datu subjekta tiesību izmantošanu:
5.8.1. rakstveida formā personīgi, uzrādot identifikācijas dokumentu;
5.8.2. nosūtot brīvas formas dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: info@kerman-61c961.ingress-earth.easywp.com;
5.8.3. Nosūtot brīvas formas parakstītu dokumentu pa pastu uz Privātuma politikas 2.punktā norādīto adresi.
Jūsu pienākums ir pēc iespējas precizēt savā pieprasījumā datumu, laiku, atrašanās vietu, papildu identifikatorus un citus apstākļus, kas varētu palīdzēt KERMAN izpildīt pieprasījumu.
5.9. Ja Jums nepieciešama vispārīga informācija, Jūs varat iesniegt pieprasījumu, izmantojot elektronisko pastu info@kerman-61c961.ingress-earth.easywp.com bez elektroniskā paraksta.
5.10. Pēc Jūsu rakstiska pieprasījuma saņemšanas par datu apstrādes tiesību izmantošanu KERMAN:
5.10.1. pārbauda personas identitāti;
5.10.2. izvērtē pieprasījumu un rīkojas šādi:
ja KERMAN var nodrošināt pieprasījumu, tas veic to pēc iespējas ātrāk; 
ja Jūsu identificēšanai vai pieprasījuma veikšanai nepieciešama papildu informācija, KERMAN var pieprasīt papildu informāciju no Jums, lai varētu pareizi izpildīt pieprasījumu;
ja informācija ir izdzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju, neesat Jūs vai personu nevar identificēt, KERMAN ir tiesības noraidīt pieprasījumu.
5.11. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijai, ja Jūs uzskatāt, ka KERMAN ir pārkāpis jūsu datu aizsardzības tiesības.

6. SIA KERMAN informē, ka maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.